Aan het gebruik van SEOGeek.nl zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Lees deze aandachtig door, zodat je weet wat je rechten en plichten zijn. Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 3 januari 2013.

Artikel 1. Inhoud van SEOGeek.nl
1.1 De Aanbieder publiceert via SEOGeek.nl teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Aanbieder en derden zijn aangeleverd. Je mag deze materialen niet kopiëren, verspreiden of op een andere manier gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de Aanbieder, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht. In het bijzonder is het niet toegestaan om de inhoud van via RSS aangeboden materialen elders te herplaatsen, behoudens in de vorm van een citaat met bronvermelding.

1.2 Je dient je te onthouden van ongeoorloofd gebruik van SEOGeek.nl, en je belooft je te gedragen conform hetgeen door de Aanbieder mag worden verwacht van een zorgvuldig deelnemer. Als je fouten of onvolkomenheden in SEOGeek.nl of gebruikte programmatuur aantreft, zul je je best doen deze onder de aandacht van de Aanbieder te brengen.

1.3 Deze materialen worden aangeboden zonder enige vorm. Aan deze materialen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

1.4 De Aanbieder is gerechtigd op elk moment het aanbod aan te passen of te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

1.5 Het is niet toegestaan om met behulp van geautomatiseerde processen of software de gehele Website of een substantieel deel daarvan op te vragen, of enige actie te ondernemen die het goed functioneren van SEOGeek.nl aan kan tasten.

Artikel 2. Verwerking van persoonsgegevens
2.1 De Aanbieder respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat  persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verwerkt. De Aanbieder zal persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen behalve voor zover dat in deze voorwaarden aangegeven staat.

2.2 Je geeft de Aanbieder hierbij toestemming voor elk gebruik van deze persoonsgegevens dat past binnen het kader van deze overeenkomst. Zie hiervoor de apart beschikbare privacyverklaring van Aanbieder.

2.3 Je toestemming kun je op elk moment intrekken. Je eventuele gebruikersnaam wordt dan opgeheven en je persoonsgegevens worden dan verwijderd uit de bestanden van de Aanbieder, afgezien van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn een goede bedrijfsvoering of voor het uitvoeren van een wettelijke plicht van de Aanbieder. De Aanbieder hoeft door jou aangeleverd materiaal niet te verwijderen van SEOGeek.nl, tenzij je een bijzondere en zwaarwegende reden hebt om dit te eisen.

Artikel 3. Onderhoud en storingen
3.1 De Aanbieder heeft het recht om SEOGeek.nl of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van SEOGeek.nl, de bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten. De Aanbieder zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en je indien mogelijk tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. De Aanbieder is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

3.2 De Aanbieder heeft het recht SEOGeek.nl en de daarbij gebruikte programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal de Aanbieder proberen je daarvan op de hoogte stellen. Omdat SEOGeek.nl door meerdere deelnemers wordt gebruikt, is het niet mogelijk om alleen voor jou van een bepaalde aanpassing af te zien. De Aanbieder is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door een dergelijke aanpassing.

3.3 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat de Aanbieder door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van deze overeenkomst redelijkerwijs niet van de Aanbieder kan worden gevergd, zal de uitvoering van deze overeenkomst worden opgeschort, dan wel deze overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
4.1 Je vrijwaart de Aanbieder voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze overeenkomst.

4.2 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voorzover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de Aanbieder.

4.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Aanbieder meldt.

Artikel 5. Duur, opschorting en beëindiging
5.1 Je gaat deze overeenkomst aan voor onbepaalde tijd. Zowel jij als de Aanbieder mogen deze op elk moment opzeggen, zonder inachtneming van een opzegtermijn. Na opzegging mag je SEOGeek.nl niet langer gebruiken.

5.2 In geval van opzegging blijven de volgende verplichting bestaan voor zolang als de Aanbieder redelijkerwijs op het voortbestaan daarvan aanspraak kan maken: De regeling omtrent aansprakelijkheid van artikel 4.

5.3 De Aanbieder is gerechtigd om haar verplichtingen jegens jou op te schorten als het vermoeden bestaat dat jij in strijd handelt met de overeenkomst, op welke wijze dan ook, zonder dat de Aanbieder tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 6. Wijzigingen van de overeenkomst
6.1 De Aanbieder heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden in werking dertig dagen na publicatie daarvan op SEOGeek.nl. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan altijd met onmiddellijke ingang in.

6.2 Als je een gewijzigde of aangevulde voorwaarde niet wilt accepteren, moet je binnen deze dertig dagen de overeenkomst opzeggen, zie artikel 5. Door SEOGeek.nl te gebruiken na deze periode, geef je aan in te stemmen met de gewijzigde of aangevulde voorwaarde(n).

6.3 Eventuele door jou aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van deze overeenkomst, tenzij dat schriftelijk tussen jou en de Aanbieder afgesproken is.

6.4 De Aanbieder is gerechtigd om deze overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde die SEOGeek.nl van haar overneemt.

Artikel 7. Slotbepalingen
7.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

7.3 Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

7.4 Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

7.5 Als je de Aanbieder een bericht stuurt, geldt de door Aanbieder ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij jij kunt aantonen dat deze versie niet authentiek is.

7.6 Je zult Aanbieder in voorkomende gevallen zo spoedig mogelijk informeren over wijzigingen in je naam-, adres- of contactgegevens die voor Aanbieder relevant kunnen zijn.